the full documentation of the case
OVERVIEW of the related web pages 
orientering på sajten, CLICK
 
vi har ingen djurhushållning, inget jordbruk

vi följer
Sweden's Democratic Values, Rule of law
Corruption in the European Union
Ett EU dirktiv  förpliktar medlemsstater att implemetera en visselbåsningssystem
Déjà vu och associationer till Wien 1938
där oskildiga medborgare få ett förläggande att ta bort nedsräpning förorsakad av andra
 

 Från Regeringskansliet, i Sverige åtnjuter medborgarna se punkt 1-4
rättigheter Landskronas Miljöförvaltningens agerandet
1. …ett skydd mot ingrepp av olika slag från statsmakternas sida samt skydd mot maktmissbruk eller godtycke vid myndighetsutövning. godtycke, trakassering, mobbing, intimidering, personlig vendetta från  Miljöförvaltningen. Allt började med att vi lätt oss inte skrämmas och  vågade står vid våra åsikter.  Katarina Barrling, Göteborgs Universitet beskriver ett modernt "husförhör" utövat av Miljöförvaltningen i https://youtu.be/yLAg1NJnWA0?si=4E-klZu6zISGM_jc
2. Rätt till ... säkerhet vi måste betala för vårt förfölejse, ju mer vi klager destto mer kostar det. Ett sätt att skrämma oss och tvinga till tystnad.
3. Rätt till en rättvis rättegång och effektivt rättsmedel Miljönämndet kan inte ställa "de null"/ignorera utlånden från domstolar av högre instans. Landskronas Miljöförvaltningen måste tillhandahålla relevanta dokument för att vi kunna försvara oss.
4. Tankefrihet Tankefrihet manipuleras av en del samvetslösa ämbetsmän, såsom Katarina Barrling framställer i sin analys. Det är i enlighet med hennes beskrivning att invånarna på Ven utövar självcensur, då de är förbehållsamma med att uttrycka sina åsikter och tankar av rädsla för att stöta sig med ämbetsmännen i Landskrona. Det kan man lätt observera i facebook och Vens FB grupper.
   reference och bakgrund dokument 
  Miljöförvaltningen
failure to secure funds 25:12, mail to Hanak, no answer  www.ecolanum.org/ven-adm/hanak/to_hanak_2022-05-17/to_hanak_2022-05-17.html  
inside folder the whole protocoll 2022-04-26  www.ecolanum.org/ven-adm/___protokoll_2022-04-26/index.html
  tidigare grannehörande    

våra X (twitter) inlägg om detta fall


Vår belastning på miljön och klimatet, sedan 5 är 65%-75% lägre än för en genomsnitt medborgare.
vi lever för 2000 kr matkostnad per person och månad och praktiskt taget producerar inget avfalla
  
Vi skulle vara tacksamma att få dokument i KIVRA som Svenska staten använder. Det kostar mig 250 kr att hämta ett rekommenderat brev.

 

overview av åtgärder

  tidigare domstolsutlåtanden
Miljöförvaltningen bryter mot grundläggande principer av den liberala demokratin genom att ignorera och åtsidosätta beslut av domstolar.
 

 
Stadsbyggnadsnämden Landskrona  skickar förfalskade dokument
till kritiska grannar i ett grannehörande process


  issues related to TUNA 25:12, the  neighbouring property owned by Glenn Björne, the previous owner of our property but  he transfered the property to his son to avoid paying for the cleaning of the TUNA 32:3

ven-adm
     


En bild säger mer än tusen ord
     
 "LYDNAD GENTEMOT ÖVERHETEN" ska fostras hos medborgarna, verifiering av Katarina Barrlings vetenskapliga tes vid Göteborgs universitet 2023. Fallstudien baseras på hur Miljöförvaltningen i Landskrona hanterar ägaren av  Ecolanum/Ven
"HUSFÖRHÖR" "HOUSE INVESTIGATION"
INTENTIONER
så ska den Svenska Staten och administrationen fungera, Statliga värdegrunden och hur ska myndigheterna arbeta.
LÄNK Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)

REALITET
Avvikande – Kätteri i världens mest protestantiska land?
hur den psykosociala kontrol av medborgarnas åsikter fungerar i Sverige. Katarina Barrling Docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet 
(the way control of citizens works in Sweden)

LÄNK Avvikande 2023 – Katarina Barrling: Stortro och husförhörsanda
"Samtidigt som Sverige ser sig som tolerant och i attitydundersökningar framträder som ett av världens mest individualistiska länder, uppvisar svensk samhällsdebatt paradoxalt nog betydande drag av konformism, där toleransen för dem som avviker på fel sätt inte är särskilt hög. Hur kan vi förstå denna paradox?"


 
include from sum

Violation of civil right in the commune of Landskrona
Summery of mismanagement and power abuses
Whistleblowing documentation

 

 

FÖRVALTNINGSLAGEN
statliga vardegrunden
 som Jörgen Hanak borde beakta  

 

original English, legally binding version
the Swedish  informal google translation below
I. With regards to the Swedish Administration law (FÖRVALTNINGSLAGEN), see above and  EU regulation outlining responsibilities for the protection of whistleblowers and the relevant rules and procedures,  I would like to formally report Jörgen Hanak, the head of the environment department at the Miljöförvaltningen (Environmental Board) in Landskrona for the following transgression.
II. The head of Environmental Protection for the commune of Landskrona has, over the past four years, placed limitations on my civil rights and impeded my freedom, which are guaranteed by our liberal democracy. This has been done in an attempt to silence my criticism of the inadequate management of environmental issues, which I have expressed on various websites and social media platforms, namely www.ecolanum.org  www.ecolanum.com , and www.venusia.se .
Mr. Jörgen Hanak's actions can be interpreted as an infringement on my freedom of speech and expression. It has been noted by his former subordinates that Mr. Hanak tends to adopt an authoritarian mindset, mistakenly conflating the principles of a capitalistic liberal democracy with the Jantelagen (the law of Jante, which can be explored through the English version on Wikipedia).
III. Consequently, he resorts to intimidation and harassment based on personal biases and dislikes. For several years, Mr. Hanak has neglected to respond to inquiries to provide information regarding progres in the decontamination and the evaluations and actions to address this issue. Such actions violate the Rule of Law and the EU Charter of Fundamental Rights. Additionally, Mr. Hanak was unsuccessful in recovering SEK 2.4 million that the previous owner, who was accountable for the contamination (as the owner of the goat farm), illicitly transferred to his son in an attempt to conceal these funds. This mismanagement is deeply regrettable. Due to Mr. Hanak's restrictions on our civil rights, I have endured both psychological suffering and financial harm.
IV. in particular;
1. The plaintiff has experienced harm and damages.
1.a. Procedures were implemented without informing the plaintiff about the progress or conclusions. This lack of communication resulted in punitive and unfair actions being taken without dialogue.
1.b. Due to a lack of information, the plaintiff was unable to protect his interests and defend himself what is a violation of principles of democracy.
1.c. The treatment the plaintiff received can be characterized as intimidating, harassing, and bullying by Jörgen Hanak.
1.d. The actions of Jörgen Hanak from Miljöförvaltingen have caused the plaintiff psychological distress and financial losses. The affected areas, including the arch halls, were rendered unusable.

2: There is a breach of civil rights closely connected to personal suffering and harassment, which stems from the administrative failures and mismanagement by Jörgen Hanak.
2.a. Failure to prevent and address contamination resulting from the previous owner's animal holdings, despite written reports as early as 2015.
2.b. Failure to secure resources for cleaning up the silage contamination, where the previous owner had possession of SEK 2.4 million. Additionally, the previous owner's adjacent property' TUNA 25:12 was illegally  transferred  by the previous owner to his son in an attempt to conceal those funds.
V. The mismanagement caused by Jörgen Hanak has put at risk and infringed upon the fundamental civil rights and personal freedoms granted by our capitalist liberal democracy. This situation is resulting in a deterioration of the environment and causing financial losses for plentiff who is unable to utilize certain facilities and areas of the property. The lack of respect for citizens from the side of Mr Hanak is rooted in significant administrative failures that have resulted in abuses of power and violations of civil rights. The injustice and erosion of trust in the state and its authorities cannot be easily rectified.
VI. This report concerns his refusal to provide information regarding my property, which I believe constitutes a violation of human and civil rights. I also believe that Mr. Hanak's actions may be considered a violation of the EU charter of fundamental rights, which has precedence in Swedish legislation.
VII. Moreover, I would like to bring to your attention the fact that Mr. Hanak has disregarded court orders and shown personal aggression through harassment. Despite other courts determining the previous owner, Glenn Björne (owner of the goat farm), as responsible for the contamination, Mr. Hanak has engaged in intimidation and personal harassment as if it were a personal vendetta.

To summarize, the issues at hand involve abuse of power, harassment, and the disregard of court decisions.
(violation of the Swedish State rules)
 
 
addtional information is available on the site
www.ecolanum.org/_main_plastic
and will be supplied in the printed format soon.

 

för information, informall automatic translation by google translator
I. Med hänsyn till FÖRVALTNINGSLAGEN  se ovan och EU-förordningen som beskriver ansvar för skydd av visselblåsare och gällande regler och rutiner vill jag formellt anmäla Jörgen Hanak, miljöchef för  vid Miljöförvaltningen i Landskrona för följande överträdelser.
II. Miljöskyddschefen för Landskrona kommun har under de senaste fyra åren satt inskränkningar i mina medborgerliga rättigheter och försvårat min frihet, som garanteras av vår liberala demokrati. Detta har gjorts i ett försök att tysta min kritik av den bristfälliga hanteringen av miljöfrågor, som jag har uttryckt på olika webbplatser och sociala medieplattformar, nämligen
www.ecolanum.org , www.ecolanum.com  och www.venusia.se  .
Herr Jörgen Hanaks agerande kan tolkas som en begränsning av min  yttrandefrihet och rätten att kritisera och utöva satir. Det har noterats av hans tidigare underordnade att Mr. Hanak tenderar att anta ett auktoritärt tänkesätt, som felaktigt blandar ihop principerna för en kapitalistisk liberal demokrati med Jantelagen (jantelagen, som kan utforskas  på Wikipedia).
III. Följaktligen tar han till hot och trakasserier baserat på personliga fördomar och ogillar. Under flera år har Mr. Hanak försummat att svara på förfrågningar för att ge information om framsteg i saneringen och utvärderingar och åtgärder för att ta itu med denna fråga. Sådana handlingar bryter mot rättsstatsprincipen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Hanak misslyckades dessutom med att få tillbaka 2,4 miljoner kronor som den tidigare ägaren, som var ansvarig för föroreningen (som ägare till getfarmen), olagligt överförde till sin son i ett försök att dölja dessa medel. Denna misskötsel är djupt beklaglig. På grund av Mr. Hanaks begränsningar av våra medborgerliga rättigheter har jag utstått både psychologisk lidande och ekonomisk skada.
IV. speciellt
1. Målsäganden har drabbats av skada och skador.

1.a. Förfaranden genomfördes utan att käranden informerades om framstegen eller slutsatserna. Denna brist på kommunikation resulterade i att straffande och orättvisa åtgärder vidtogs utan dialog.
1.b. På grund av bristande information kunde målsäganden inte skydda sina intressen och försvara sig vad som är ett brott mot demokratins principer.
1.c. Bemötandet målsäganden fick kan karakteriseras som intimidation , trakassering och mobbning från sidan av Jörgen Hanak.
1.d. Jörgen Hanaks agerande från Miljöförvaltingen har orsakat målsäganden psykiska besvär och ekonomiska förluster. De drabbade områdena, inklusive båghallarna, kunde inte användas.

2: Det finns ett brott mot medborgerliga rättigheter nära kopplat till personligt lidande och trakasserier, vilket härrör från Jörgen Hanaks administrativa misslyckanden och misskötsel.

2.a. Underlåtenhet att förhindra och åtgärda kontaminering till följd av den tidigare ägarens djurhållning, trots skriftliga rapporter redan 2015.
2.b. Misslyckande med att säkra resurser för att sanera ensilageföroreningen, där den tidigare ägaren hade 2,4 miljoner kronor i besittning. Dessutom överfördes den tidigare ägarens intilliggande fastighet TUNA 25:12 olagligt av den tidigare ägaren till sin son i ett försök att dölja dessa pengar.
V. Misskötseln orsakad av Jörgen Hanak har äventyrat och kränkt de grundläggande medborgerliga rättigheter och personliga friheter som vår kapitalistiska liberala demokrati ger. Denna situation resulterar i en försämring av miljön och orsakar ekonomiska förluster för mig som inte kan utnyttja vissa anläggningar och områden i fastigheten. Bristen på respekt för medborgarna från Herr Hanaks sida har sin grund i betydande administrativa misslyckanden som har resulterat i maktmissbruk och kränkningar av medborgerliga rättigheter. Orättvisan och urholkningen av förtroendet för staten och dess myndigheter kan inte lätt rättas till.
VI. Denna rapport gäller hans vägran att lämna information om min egendom, vilket jag anser utgör en kränkning av mänskliga och medborgerliga rättigheter. Jag anser också att Herr Hanaks agerande kan anses vara ett brott mot EU:s stadga om grundläggande rättigheter, som har företräde (precedens) över svensk lagstiftning.
VII. Dessutom skulle jag vilja uppmärksamma er på att Mr. Hanak har ignorerat domstolsbeslut och visat personlig aggression genom trakasserier. Trots att andra domstolar fastställt att den tidigare ägaren, Glenn Björne (ägaren av getfarmen), är ansvarig för kontamineringen, har Hanak ägnat sig åt hot och personliga trakasserier som om det vore en personlig vendetta.

Sammanfattningsvis handlar de aktuella frågorna om maktmissbruk, trakasserier och åsidosättande av domstolsbeslut.
(brott mot statliga värdegrunden, Statskontoret)
 
 
addtional information is available on the site
www.ecolanum.org/_main_plastic
and will be supplied in the printed format soon.

 

     
 
förfalskning av officella dokument 
 
case grannehörande TUNA 89-5
länk www.ecolanum.org/bedrageri
 
 
how 2.4 millions which could be used for cleaning contamination disappeared. The  property owned by the responsible for the contamination previous owner was not used for the cleaning of the contamination. The funds were concealed by transferring property to his son.
LINK 
www.ecolanum.org/granne_TUNA-25-12/index.html#chrono
case grannehörande TUNA 25:12
 
Begäran av information
www.ecolanum.org/adm_plast_information_request/index.html
since years we do not get information essential for exercise of civil rights in the democratic society.
 
 
Överklagan
www.ecolanum.org/adm_plast_overklagan/index.html
contesting new i false interpretation of facts, we don to have any activities contributing to environment  contamination.
 
 
Tillsynsavgift
www.ecolanum.org/adm_plast_timavgift/index.html
We never requested any inspections.
 
 
Visselblåsning
www.ecolanum.org/adm_plast_whistle/index.html
We use EU legislation, which has precedence over national regulations. Sweden agreed to the full implementation.
 
     
  Finally, upon pressure form the higher authorities I have received on 2023-12-21 hundreds of documents which I was requesting (from Mr. Hanak, Miljöchef of Landskrona,)  since years and what cause that my citizens right were violated,
Still some essential documents are missing what restricts may ability to address unjust repression from the site of Miljöförvaltningen.
I was not being able to defend myself.   I was exposed to injustice and prosecution. It will take me long time to analyze what has happened. This massive amount of information will take at least two month to analyze and it is not possible to do it before January 10, 2024 in order to satisfy rule of law (garantera rättssäkerhet)
 
recieved 2023-12-21  
  not fullfilled requests for information from Mr Hanak
  again, requesting documents from mr Hanak 2022-05-24, but not recieved
  inspection nr 6
conducted by Sandra Danielsson
  protokol av 2022:44 utelämnande vår gård som depenerar en anmärkning, protokol korrigeras men skickas ine till alla parter och man undanhöll denan information. 

 

 

GRANNEHÖRANDE TUNA 25:12
Glenn Björne överför ägandet till sonen för att unvika ansvar och sanneringskostnader

neclection of citizen rights, communication with Ms. Warming
May 2022
www.ecolanum.org/ven-adm/tuna_25_12/tuna_25_12.html
GRANNEHÖRANDE TUNA 89:5
falsifikation av dokument

comparing 2 different evaluations
www.ecolanum.org/ven-adm/tuna 89-5/tuna 89-5

 

 

  Landskrona politics
  our objectives
  contamination
     

 

background, political references

  Landskrona politics
  our objectives
  contamination
     
end include from sum  microplastics contamination
hinders to achieve our sustainability goal
despite socio-psychological repression from communal authorities in Landskrona.
 
[insp]
  official inspections conducted by authorities  
The Landskrona  Miljöförvaltningen (environmental authorities) arranges intimidation "house investigation"  and requests payment as a punishment for satirical cartoons.
 
the photos are taken by the inspection teams
The following inspection of the old ensilage plastics´were conducte in the last years.
Följande inspektioner har genomförts under de senaste åren.
 
the reports from the inspections are requested from Mr. Hanak and the answer is awaited
 
2023-04-04 Inspection conducted by the Environment protection authorites of Landskrona, managed by Mr. Hanak, head
2022-05-01 
kronofogdens inspektion bilder
2020-07-07
Miljöförvaltnings inspektion 11 bilder
2020-06-23
Miljöförvaltnings inspektion 13 bilder
 
2020-06-05
Miljöförvaltnings inspektion 14 bilder
2020-04-29
Miljöförvaltnings inspektion 7 bilder
2020-04-08
Miljöförvaltnings inspektion 25 bilder
 
 
Målet med vårt experiment är att etablera ett sustainable "edible forest" environemnt. Vårt mål är reducera tillförsel av näring från external källor till ett belopp av 1000 kr per månad.  Vi behöver båghallarna för att odla så mycket som möjligt. Vi äter inte kött, vete, socker och dricker ingen alkohol.
det är vår konsumsion  
 
 

 
Plastic contamination; the previous owner during 20 years did not dispose the plastic. The thin silage plastic disintegrates contaminating ground water and the sea, Öresund. We have "inherited" a large amount of manure  it is a "lasagne" of manure and plastics 

the latest photos
senaste bilder från 2023-03-19
 
Legal Framework

  EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

  EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna | European Union Agency for Fundamental Rights (europa.eu)

 
LOCAL/MUNICIPAL DEMOCRACY ON THE EXAMPLE OF LANDSKRONA
legal responsibility, 


Ms. Boel Kvist, Chief legal section, Landskrona, responsible for the legal complience of the municipal authorities.
letters and communication
 
E-mail till
Boel Kvist, Chef för juridiska avdelningen
boel.kvist@landskrona.se
 
 

 
Inspection 2023-04-04 was conducted bySandra Danielsson
Sektionschef över miljöskyddsavdelningen i Landskrona stad
 Christina Mauritzson
Miljöinspektör som jobbar med god kommunikation och ett bra bemötande för att nå målen!
 
Research on the implementation of principle of democracy on the local/municipal level. Analysis of the municipal processes on the example of Landskrona. We document all steps on Twitter.
The communcation with the Miljöchef of Landskrona Mr. Jörgen Hanak  is here
We do not understand why despite hundreds of e-mails Mr. Hanak was not able to take necessary actions to protect the environment. The previous owner illegally  transferred his property to his son in order to avoid paying penalty fees. Six official inspections, again and aging the same situation. We do not have any animals. All this a  nuisance for us and intrusion into privacy. There are no conclusions and time is passing.
 
Having experience from living in 40 countries and conducting/managing UN inspection in capacity of UN diplomat (as a group we have received a Nobel Peace Prize) from numerous national bureaucracies (managing inspections of nuclear plants) I look now at my own case/situation in Sweden and the way one can deal with Municipal (kommun) authorities. [Was Hans Blix right about  unproblematic Swedish bureaucratic system?]  THE STUDY CASE relates to the “Botanical Garden Ecolanum” which we established on Ven.
The case describes 20 years old process of contamination of Öresund with microplastics

 the latest photos
[description]
time description of the case photos
2002 Around 2002 the previous owner of the property created a goat farm. He used to purchase a silage to feed the goats but did not dispose the ensilage plastic and left it on the spot. The plastic got mixed with manure and was piling on the property. 
2015  At least since 2015 the Landskrona environment authorities look at the situation.   
2017  We have taken over the property in 2017 and the previous owner was obliged by the court to remove the plastic.   
2017-2019  The previous owner did not respond and did not remove the plastic and did not pay the penalty fees   
2018 
negligence of the commune
In order to escape the debts and penalty fees the previous owner has transferred the adjusting property to his son. This illegal act of disposing ground which was a possible debt security was disregarded by the authorities.   
2020-2022  In the late years 6 inspections were conducted, the miljö conducted 5 inspections without any conclusions or action plan. One inspection was conducted by the Kronofogden in 2022   
Jan
2023
 
In January 2023 a letter was address to Mr Jörgen Hanak, Miljöchef Landskrona asking for further plans. During 60 days no answer was provided to an e-mail dated 2023-01-10, not even acknowledgment of the received correspondence.   
March 
2023
March 2023: Finally, yet another inspection was scheduled what is causing us to ask what is the purpose, task to be performed all in order to provide an effective outcome. We are constantly under violation of our privacy at least 6 times inspections were conducted in the last years.   
  the environmant protection is managed by Mr. Jörgan Hanak, Miljöchef, Landskrona
   
   
  the main contaminated areas  photos 
the main contaminated area. 20 years silage plastic is just left in the manure.
the way microplastics floats to the sea.
       
organizational chart of the Landskrona environment protection
 
[insp]
  official inspections conducted by authorities  
Följande inspektioner har genomförts under de senaste åren.
the photos are taken by the inspeaction teams
2022-05-01 
kronofogdens inspektion bilder
2020-07-07
Miljöförvaltnings inspektion 11 bilder
2020-06-23
Miljöförvaltnings inspektion 13 bilder
 
2020-06-05
Miljöförvaltnings inspektion 14 bilder
2020-04-29
Miljöförvaltnings inspektion 7 bilder
2020-04-08
Miljöförvaltnings inspektion 25 bilder
 
 
  photos made by the owner
the historic overview of the situation, most of the pictures were taken by the current property owners.

photos taken 2023-03-19, the photos have a time stamp
Situation in april 2017 when we moved to the property
situation in 2017
SITUATION - JAN 2020
SITUATION 2020-03-07
Photos taken by the kronfogden
2022-05-01 
 
facts of 2015
History, before we have aquired the property in 2017
   
BYGG 2021.68 and BYGG 2021.69
kronofogdens målnummer U-18091-22/1250
 
2015-03-30 Anteckning: "Det som finns runt lokalerna är "plast, skit och skräp""
     
  
 


 
inludes Law of Jante in red 
we have susspicion that Mr Hanak confuses Rule of Law with Law of Jante

 

 
e mail
click on the image
sent date  addressed to  answer recieved 
2023-02-23 Hanak
Strandberg
awaiting
reminder 1.5 month has gone
2023-01-10 Hanak
Strandberg
awaiting answer
additional email not answered will be listed      
 


ARCHIVE


archive
Contamination,  plast förorening
SITUATION 2017
 
SITUATION 2020-03-07
 
 
SITUATION - JAN 2020
 
 
here are some idea what to do with it
 
 
We received some ideas but more are welcomed  
Microplastic, scientific view