HOME
3500 Swedeish crowns were stolen from me.
plundring   plundering
     
Sedan flera år tillbaka köper jag ett 70-resorskort för en bil, giltigt ett år och överför enligt praxis de oanvända resorna till det nya kortet. Förutsatt att systemet kommer att fortsätta köpte jag ytterligare ett 70-kort i juli 2022.
Tyvärr ändrade monopolbolaget Ventrafiken AB i april 2023 reglerna, tog bort 70-kort och retroaktivt avslutade möjligheten att överföra outnyttjade resor till nästa ett-års period. Enligt principen om att rättsstaten är en grund för alla kapitalistiska liberala demokratier gör inte lagen det.
  Since years I am buying a 70-trip card for a car, valid one year and according to the praxis transfer the unused trips to the new card. Assuming that the system will continue I purchased another 70 card in July 2022.
Unfortunately, in April 2023 the monopoly company Ventrafiken AB changed the rules, remove 70-card and retroactively discontinue ability to transfer unused trips to the next one-year period. According to the principle of Rule of Law being a fundament of all capitalistic liberal democracies the law do not.
     
 
previous communication